Restauracja Svatı Petr, hotel Kristına

Stylowa restauracja s³u¿y goœciom hotelu Kristına i hotelu Martin. Goœcie z hotelu Martin musz¹ przejœc oko³o 50 metrów chodniczkiem w parku Kristına.

Œniadanie podajemy w formie szwedzkiego sto³u. W miesi¹cach letnich mo¿ecie Pañstwo zjeœæ œniadanie na naszym tarasie i obserwowaæ budz¹c¹ siê do kolejnego dnia przyrodê. Œniadania s¹ wliczone w cenê zakwaterowania.

Nasi kucharze chêtnie przygotuj¹ dla Pañstwa karkonoskie oraz miêdzynarodowe specja³y lub grillowane i wêdzone pysznoœci. Na pewno chêtnie spróbujecie Pañstwo domowych knedli oraz ciast z jagodami. Jagody pochodz¹ prosto z karkonoskich stoków. Restauracjê i taras mo¿na zamówiæ na wesela, imprezy rodzinne i wieczorki oraz na firmowe szkolanie i prezentacje. 

-2°C hotel Špindlerùv Mlın - Poèasí dnes

-2°C hotel Špindlerùv Mlın - Poèasí zítra

 

jazyk / language

Hotel Martin a Hotel Kristına v Špindlerovì Mlınì hodnocení